Հանրահաշիվ

Առաջադրանք 3 1. Լուծել հավասարումը ա) 5x=0,2 x=-1      բ) ( 1/3)x= ∛ 3 x=-1/3     գ) 4x-2=2*8x-1   x=-2   դ) 54x+1=(0,2)x-6 x=1 ե) (1/3)2x+1+5*(1/3)2x-1=138      զ) (0,125)3-x=2 √2      է) (√0,5)2-x=32 2. Լուծել անհավասարումը ա) (1/3)x ≤27 x≥ -3 x€{-3,+∞       )      բ) 3x+1 * 5x-2<27  x<2 x €(-∞,2 )     …