Գործնական աշխատանք

Առերևույթ,օրըստօրե,ամանորյա,անքանալ,առէջ,արագոտն,ստորերկրյա,անորակ,մանրէ,դողերոցք,ելևէջ,վաղորդյան,բացօթյա,աներևակաելի,բախտորոշ,Սևանհէկ,որևէ,հոգուտ,արծաթազօծ,մեղմորեն,թիկնօթող,ինչևիցէ,անորեն,լացուկոծ,առօրեական,երկարօրյա,բազմերանգ,անողնաշար,հանապազօրյա,նախօրոք,այգեվետ,վաղօրոք,կիսաեփ,ովքեր,գիշերօթիկ,աէրոդպրոց,հատորյակ,վայրէջք,երբևէ,երկօրյակ: Ագեվազ,ունևոր,գերեվարել,վազեվազ,գինեվաճառ,ագևոր,դափնեվարդ,Եվգինե,կարեվեր,գինեվետ,Հևիհև,ամենևին,համաեվրոպական,հարևան,ուղևոր,օթևան,սեթևեթանք,ոգևորություն,ալեվետ,ոսկեվարս,հոգեվարք,տարեվերջ,գոտևորել,հետևորդ,ոսկեվազ,սերկեվիլ,վաղնևեթ: