Գրաբարյան օրեր

1․Առակ
Լսէք ահաւասիկ. ել սերմանաւղ սերմանել:  Եւ եղեւ ի սերմանելն, ոմն անկաւ առ ճանապարհաւ, եւ եկն թռչուն եւ եկեր զնա:  Եւ այլն անկաւ յապառաժի՝ ուր ոչ գոյր հող բազում. եւ վաղվաղակի բուսաւ: Քանզի ոչ գոյր հիւթ երկրին,  եւ յորժամ ծագեաց արեւ՝ ջեռաւ, եւ զի ոչ գոյին արմատք՝ ցամաքեցաւ:  Եւ այլն անկաւ ի մէջ փշոց. ելին փուշքն եւ հեղձուցին զնա, եւ պտուղ ոչ ետ:  Եւ այլն անկաւ յերկիր բարւոք. եւ ելեալ աճեցեալ տայր պտուղ, եւ բերէր ընդ միոյ՝ երեսուն, եւ ընդ միոյ՝ վաթսուն, եւ ընդ միոյ՝ հարիւր:

1․Առակից դուրս գրիր բառեր, որոնք գրվում և կարդացվում են տարբեր: Այդ բառերի օգնությամբ փորձիր տալ գրաբար տեքստի ճիշտ կարդալու մի քանի սահմանում:
2․Փոխադրիր տեքստը աշխարհաբար:
3․Մեկնաբանիր առակը:
4․Փորձիր գեղեցիկ և անսխալ կարդալ առակը, ձայնագրիր:

Լսեք ահա,սերմանացանը գնաց սերմ ցանելու։ Եվ սերմերից մեկն ընկավ ճանապարհին,  եկավ թռչունը եվ կերավ։ Եվ մյուսն ընկավ ապառաժին,որտեղ չկար հող։Եվ շուտով ծլեց։Քանզի ջուր չկար,  եւ դուրս եկավ արեւ, ջերմացրեց եւ նրա արմատը ցամաքեց։ Եւ սերմերից մեկն ընկավ  փշերի  մեջ։ Ելան փշերը եւ խեղդեցին նրան եւ պտուղ չտվեց։ Եւ այն ընկավ բարի հողի մեջ,բարձրացավ, աճեց, պտուղ տվեց, մի անգամ երեսուն,մի անգամ վաթսուն, մի անգամ հարյուր։
Հիւթ-ջուր
ահաւասիկ-ահա
եղեւ-եղավ
անկաւ-հող
ճանապարհաւ-ճանապարհին
անկաւ յապառաժի-ընկավ ապառաժին
բուսաւ-ծլեց
ջեռաւ-արև
ցամաքեցաւ-ցամաքեց
անկաւ-ընկավ
յորժամ-երբ
անկաւ-ընկավ
բարւոք-բարձրացրավ
միոյ- մի անգամ
հարիւր- հարյուր վաղվաղակի -շուտով

Տրվածենաղոթքներիվերնագրերըևաղոթքներ: Վերնագրերիցյուրաքանչյուրըդիրհամապատասխանաղոթքիցառաջ:

 1. Առավոտյան աղոթք
 2. Աղոթք աշխատանքն սկսելուց առաջ
 3. Խնդրանք իմաստության
 4. Աղոթք ճաշից առաջ
  Ա․ Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո:Առավոտյան աղոտք
  Բ․ Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց (մտաց) մերոց յաջողեա մեզ, ամէն: Աղոտք աշխատանք սկսելուց առաջ
  Գ․Իմաստութիւն Հօր, Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն՝ զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս։ Խնդրանք իմաստության
  Դ․ Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ: Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր: Ամէն:Աղոտք ճաշից առաջ
 5. 3․ Ընտրիր վերևի աղոթքներից մեկը և կատարիր առաջադրանքները.Բացատրիր, թե ինչ նշանակություն ունի ընտրածդ աղոթքը, ինչքանով է այն կարևոր, որն է դրա անհրաժեշտությունը:
  4․ Հատկապես ո՞ր արտահայտությունը կառանձնացնես աղոթքից՝ որպես կարևոր խոսք.
 6. հիմնավորիր:

Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա մեզ, ամէն

Աղոտքը հավատ է ներշնչում։
Ցույց է տալիս հավատը Աստծո նկատմամբ։ Օգնում է հավատալ ուժերիդ հավատալ որ Աստված միշտ քեզ հետ է։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s